Strona Główna

Witamy na stronach Szpitala Grochowskiego
im. dr med. Rafała Masztaka
Sp. z o.o.

ul. Grenadierów 51/59

04-073 WarszawaIZBA PRZYJĘĆ
tel: 22 51-52-733

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA (rejestracja)
tel: 22 51-52-609


 

 

 

Szanowni Pacjenci!

Zarząd Szpitala Grochowskiego uprzejmię informuje, że udostępnia nowoczesny Tomograf Komputerowy (CT)                

   Więcej informacji - >>

 

 

 

Komunikat Prezesa w sprawie kasacji archiwalnej dokumentacji medycznej. 

 Konkurs na wybór biegłego rewidenta

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 Więcej informacji w zakładce:

Zamówienia pozaustawowe i dialogi techniczne

 

 

Uruchomienie szlabanów na parkingu pracowniczym
(wjazd od ul. Suchodolskiej)


Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że zostały zainstalowane szlabany na parkingu pracowniczym (płatnym - od ul. Suchodolskiej). Wjazd na ten parking odbywać się będzie za okazaniem przepustki samochodowej, która uprawnia do zajęcia określonego numeru miejsca parkingowego.

Osoby nie posiadające przepustek samochodowych (płatnych) mogą korzystać z parkingu ogólnodostępnego (wjazd od ul. Grenadierów).


 

Wjazd do Szpitala


Zarząd Szpitala uprzejmie informuje, że począwszy od 11 grudnia 2013r. bramy wjazdowe na parking od

ul. Grenadierów 51/59 oraz wjazd na parking pracowniczy (od ulicy Suchodolskiej)

będą otwarte w godz. od 6.00 do 20.00.

W godzinach od 20.00 do 6.00 - wjazd/wyjazd  wyłącznie po uzgodnieniu z portierem.

Uwaga! Wjazd do Izby Przyjęć otwarty przez 24 godz. na dobę od ul. Cyraneczki.

 

 

Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Grochowskiego

 

Ostatnie, uroczyste posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Grochowskiego  im. dr  med. Rafała  Masztaka  SPZOZ  odbyło się w dniu 25 września 2013 r. Na posiedzeniu byli obecni członkowie Rady Społecznej, przedstawiciele Dyrekcji oraz związków zawodowych działających na terenie Szpitala.

Pan Dyrektor Witold Bromboszcz przedstawił zebranym informacje dotyczące rozpoczęcia działalności Szpitala w nowej strukturze organizacyjno-prawnej. 

Następnie  podziękował Panu Ryszardowi Kalkhoff wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Społecznej za osobiste zaangażowanie w realizację misji Rady Społecznej. Na zakończenie wręczono wszystkim członkom Rady Społecznej podziękowania za pracę podpisane przez Panią Prezydent , Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej i Dyrektora Szpitala.

  
  


Podpisanie Aktu Notarialnego

Dnia 6 września 2013 r. w Ratuszu miasta stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym 3/5 odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Przekształcenia Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Przed notariuszem Elżbietą Barej-Magiera stawił się Zastępca Prezydenta Warszawy Pan Jacek Piotr Wojciechowicz.

Podpisanie Aktu Notarialnego odbyło się w obecności Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy Pana Dariusza Hajdukiewicza oraz Dyrektora Szpitala Grochowskiego Pana Witolda Stanisława Bromboszcza, który został powołany na pierwszego Prezesa Zarządu nowej Spółki. Spółka przyjęła nazwę: Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem Spółki jest m. st. Warszawa.

Skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki został ustalony następująco: Krzysztof Rymuza, Paweł Witold Gazda, Andrzej Konstanty Serdiukow.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Do Spółki stosuje się przepisy Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zmianami), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia Aktu Założycielskiego.

Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb, w szczególności mieszkańców m. st. Warszawy, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez wykonywanie działalności leczniczej.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników.

Od 1 października 2013 r. Szpital Grochowski będzie funkcjonował w formule Spółki.

 


 

Uwagi dotyczące wyglądu oraz treści merytorycznych proszę kierować do: Elżbieta Borysewicz- tel. 022 51 52 669

Uwagi techniczne dotyczące działania i funkcjonalności strony proszę kierować do: Dział Informatyki - tel. 22 51 52 502.